Klubo „Plieno ašmenys“ nuostatai

 

1. Bendrieji nuostatai

1.1.Peilininkų klubas "Plieno ašmenys" vienija peilių mėgėjus, yra išlaikomas klubo narių ir Peilininkų asociacijos.
1.2. Šiuose nuostatose vartojamos santraukos:

 • 1.2.1. Peilininkų klubas „Plieno ašmenys" - Klubas;
 • 1.2.2. Peilininkų asociacija - Asociacija;
 • 1.2.3. Klubo nariai - Nariai;
 • 1.2.4. Visuotinis klubo narių susirinkimas - Susirinkimas;
 • 1.2.5. Klubo nuostatai - Nuostatai;
 • 1.2.6. Klubo vadovas - Vadovas.

Klubas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir teisės aktais, Asociacijos įstatais bei šiais Nuostatais.
Klubas turi Asociacijos padalinio statusą. Klubas naudojasi Asociacijos patalpomis, antspaudu ir sąskaitomis banke.
Klubo buveinės adresas: Karaliaučiaus g. 5-41, Vilnius, Lietuvos Respublika.
Klubo veiklos laikotarpis yra neribotas.

2. Klubo veiklos tikslai ir uždaviniai

2.1. Klubo veiklos tikslai:

 • 2.1.1. Palaikyti tamprius Narių tarpusavio ryšius;
 • 2.1.2. Padėti Nariams realizuoti su peilininkyste susijusius poreikius ir pomėgius;
 • 2.1.3. Ginti teisėtus Narių interesus visuomenėje bei valdžios institucijose;
 • 2.1.4. Populiarinti geriausias peilininkystės idėjas ir pasiekimus;
 • 2.1.5. Prisidėti prie Asociacijos vykdomos veiklos vystymo bei plėtros;

2.2. Klubo veiklos uždaviniai:

2.2.1. Inicijuoti, organizuoti bei koordinuoti Narių susitikimus ir kitus Klubo renginius;
2.2.2. Rinkti ir kaupti Nariams aktualią informaciją bei naujienas ir skelbti tai Asociacijos tinklapyje;
2.2.3. Skatinti ir palaikyti peiliadirbystę;
2.2.4. Talkinti Asociacijai;
2.2.5. Vykdyti kitą teisės aktais neuždraustą veiklą siekiant aukščiau nurodytų Klubo veiklos tikslų.

3. Nariai

3.1. Klubo nariais gali būti Asociacijos nariai ir kiti veiksnūs asmenys, pareiškę norą tapti Nariais, palaikantys Klubo veiklos tikslus ir pasiryžę prisidėti prie Klubo uždavinių vykdymo.
3.2. Asmuo, siekiantis tapti Nariu, turi pateikti Vadovui rašytinį prašymą.
3.3. Asociacijos nariai tampa Klubo nariais nuo prašymo pateikimo momento ir neprivalo mokėti Nario stojamojo įnašo bei kasmetinių Nario mokesčių.
3.4. Kitus asmenis į Narius priima Vadovas savo rašytiniu nutarimu. Šie Nariai privalo sumokėti 30 EUR stojamąjį įnašą ir mokėti 30 EUR kasmetinį Nario mokestį.
3.5. Nario stojamasis įnašas ir metinis nario mokestis įnešamas į Asociacijos banko sąskaitą ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie Vadovo sprendimą priimti į Narius dienos. Kasmetinis Nario mokestis visas iš karto ar dalimis sumokamas įnešant pinigus į Asociacijos banko sąskaitą ne vėliau kaip iki einamųjų metų kovo mėnesio 31 d. Asmens narystei klube pasibaigus, stojamasis įnašas bei nario mokesčiai negražinami. 
3.6. Narių sąrašą tvarko Vadovas arba kitas jo nutarimu įgaliotas asmuo.

3.7. Asmens narystė Klube baigiasi:
3.7.1. Vadovo nutarimu pašalinus asmenį iš Klubo už Nuostatuose numatytų įsipareigojimų nevykdymą, su Nuostatais nesuderinamą veiklą arba Nario vardo pažeminimą, taip pat kai paaiškėja, kad asmuo neatitinka reikalavimų, keliamų Klubo nariui;
3.7.2. Kai asmuo, buvęs Asociacijos narys, pašalinamas iš Asociacijos;
3.7.3. Kai asmuo Vadovui įteikia raštišką pareiškimą dėl išstojimo iš Klubo;
3.7.4. Kai asmuo miršta arba netenka veiksnumo.

3.8. Narių teisės:

 • 3.8.1. Dalyvauti Susirinkimuose, teikti siūlymus dėl Klubo veiklos ar Nuostatų keitimo ir naudotis sprendžiamojo balso teise;
 • 3.8.2. Dalyvauti Klubo renginiuose;
 • 3.8.3. Inicijuoti bei organizuoti renginius;
 • 3.8.4. Gauti visą Klubo turimą informaciją, išskyrus tą, kuri Vadovo nutarimu pripažinta konfidencialia arba neteiktina visiems arba kai kuriems atskiriems nariams;
 • 3.8.5. Gauti Klubo teikiamas lengvatas ir nuolaidas;
 • 3.8.6. Išstoti iš Klubo šių Nuostatų 3.7.3 punkte nustatyta tvarka.

3.9. Narių pareigos:

3.9.1. Laikytis Nuostatų;
3.9.2. Padėti įgyvendinti Klubo veiklos tikslus ir uždavinius;
3.9.3. Dalyvauti susirinkimuose;
3.9.4. Mokėti nario mokestį;
3.9.5. Vykdyti Vadovo nutarimus.

4. Klubo valdymas

4.1. Klubo valdymo organas yra Vadovas.
4.2. Klubo veiklos klausimams spręsti gali būti šaukiamas Susirinkimas;

Vadovas

4.1.1. Vadovas yra vienasmenis Klubo valdymo organas.
4.1.2. Vadovą skiria ir atleidžia Asociacijos valdyba. Kai Vadovas negali laikinai atlikti savo funkcijų, Asociacijos valdybos nutarimu gali būti paskirtas kitas Vadovą laikinai pavaduojantis asmuo.

4.1.3. Vadovas:

 • 4.1.3.1. priima ir pašalina Narius;
 • 4.1.3.2. planuoja ir organizuoja Klubo veiklą, vadovauja Klubui bei jį atstovauja;
 • 4.1.3.3. koordinuoja ir kontroliuoja renginių organizavimą, programų bei projektų įgyvendinimą;
 • 4.1.3.4. rūpinasi priemonių Klubo veiklai kaupimu ir tikslingu jų panaudojimu;
 • 4.1.3.5. organizuoja Susirinkimus ir juose pirmininkauja;
 • 4.1.3.6. atsiskaito Asociacijos valdybai apie Klubo veiklą;
 • 4.1.3.7. atlieka kitas vykdomosios veiklos funkcijas.

4.1.4. Vadovo nutarimai įforminami raštu.
4.1.5. Vadovas tiesiogiai atskaitingas ir atsakingas Asociacijos valdybai.

Susirinkimas

 • 4.2.1. Susirinkimo sprendimai turi Vadovui patariamojo balso galią;
 • 4.2.2. Susirinkimas šaukiamas Vadovo nutarimu arba 1/3 Narių iniciatyva;
 • 4.2.3. Susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 visų į Narių sąrašą susirinkimo metu įrašytų Narių.
 • 4.2.4. Nustatytu laiku nesusirinkus reikiamam Narių skaičiui, po 15 dienų ta pačia tvarka šaukiamas pakartotinis susirinkimas, kuris yra teisėtas nepriklausomai nuo jame dalyvaujančių Narių skaičiaus.;
 • 4.2.5. Ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki susirinkimo dienos apie susirinkimo laiką ir vietą Vadovas išsiunčia pranešimus visiems Nariams.
 • 4.2.6. Susirinkime pirmininkauja Vadovas. Jam nesant arba negalint - kitas Vadovo paskirtas Narys.;
 • 4.2.7. Susirinkimo darbotvarkė tvirtinama jo pradžioje ir gali būti bet kuria apimtimi keičiama bei pildoma susirinkimo metu. Preliminari Vadovo patvirtinta darbotvarkė paprastai išsiunčiama kartu su pranešimais apie susirinkimo laiką ir vietą;
 • 4.2.8. Susirinkimo nutarimai priimami dalyvaujančių posėdyje narių paprasta balsų dauguma ir įforminami protokolu.
 • 4.2.9. Susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip vieną kartą per metus Vadovo nustatytu laiku ir vietoje.

5. Nuostatų keitimas ir papildymas

5.1. Nuostatai keičiami ir papildomi Vadovo ar Susirinkimo iniciatyva bei Asociacijos valdybos sprendimu.
5.2. Nuostatai ir jų pakeitimai ar papildymai įsigalioja Asociacijos valdybai juos patvirtinus.

6. Klubo reorganizavimas, pertvarkymas ir likvidavimas

6.1. Klubas gali būti reorganizuojamas, pertvarkomas ir likviduojamas Asociacijos valdybos sprendimu bei Vadovo ar Susirinkimo iniciatyva Asociacijos valdybai pritarus, o įstatymų nustatytais atvejais - teismo procesiniu sprendimu.

 

 

 

GIKO peiliai

Peiliai.net

peiliai_net

Ginalas

Ginalas-100x100px.jpg 

galandimo-paslaugos.jpg

Foruminis-peilis

view counter

view counter
Sužinokite daugiau
view counter

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

view counter
  © 2023 Peilininkų asociacija  
hostingas su 10% nuolaida